Předseda a rada

Předseda rady

prim. MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM

pracuje jako primář Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V roce 2013 složil mezinárodní zkoušku ze sexuální medicíny a stal se Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM). V roce 2015 dokončil postgraduální studium a obhájil disertační práci na téma Kvalita života a erektilní dysfunkce po radikální prostatektomii.

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.

je evoluční psycholog a sexuolog (Ph.D. z lékařské psychologie a psychopatologie, European Certified Psychosexuologist). Vede výzkumnou laboratoř Evoluční sexuologie a psychopatologie na NÚDZ a vyučuje v rámci studijní specializace Etologie člověka na Fakultě Humanitních Studií Univerzity Karlovy. Zabývá se výzkumem lidské sexuality a partnerských vztahů (např. výzkum poruch sexuální preference, psychofyziologické měření ženské a mužské sexuální reakce, sexualita a antikoncepce), v rámci studií používá řadu metod od anamnestických rozhovorů a dotazníků přes psychofyziologická a sexuologická měření po magnetickou rezonanci.

MUDr. Jan Novák, FEBU, FECSM

(*1989 v Praze) po promoci v roce 2014 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pracoval na urologických odděleních Thomayerovy nemocnice v Praze a Oblastní nemocnice Kladno a od roku 2018 na Urologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univer­zity Karlovy. Andrologii, respektive sexuální medicíně se začal věnovat v roce 2016 na TH klinice a ná­sledně o rok později i na Klinice asistova­né reprodukce Gennet Letná v Praze, kde se zabývá především pro­blematikou neplodných párů z pohledu urologa-androloga. Od září 2023 je jeho hlavním pracovištěm Urologická klinika v německém Bamberku (Klinik für Urologie, Kinderurologie und roboterassis­tierte minimalinvasive Urologie, Klinikum Bamberg).

V roce 2019 úspěšně složil atestaci z urologie a také získal titul FEBU (Fellow of the European Board of Urology), v roce 2020 získal titul FECSM (Fellow of the European Committee of Sexual Medicine) a v roce 2021 úspěšně složil atestaci ze sexuologie.

V roce 2022 absolvoval v rámci projektu ESSM Surgical Acade­my tříměsíční stáž zaměřenou na implantaci penilních protéz u pro­fesora Dr. med. Daniara Osmonova, FECSM na Universitätsklinikum Schleswig-Hol­stein v německém Kielu. Mimo jiné je členem vzdělávací komise ESSM (European Society for Sexual Medicine).

Pokladník ČSSM od r. 2023

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM

2015-2023 PŘEDSEDA ČSSM
Lékařská specializace: psychiatrie, psychoterapie, sexuologie
Výcvik: skupinová a individuální psychoterapie.
Vzdělání: Lékařská fakulta University Karlovy. Promoce 1983, pak 3 roky práce v Psychiatrické léčebně Praha, nato atestace z psychiatrie. V l. 1985-1990 absolvoval výcvik ve skupinové psychoterapii, 1991-3 nástavbový výcvik v bálintovské supervizi.
V r. 1991 základní výcvik lektorů sex. vzdělávání (organizováno National Institutes of Health). Atestace /sexuologie v r. 1990, 2012 „Evropská“ atestace (FECSM) a 2017 obhájil disertační práci v doktorském studiu a dosahl titulu Ph.D. Aktivně se účastní oborových kongresů a konferencí doma i v zahraničí. Psychiatrická a sexuologická praxe - léčba a diagnostika duševních poruch a nemocí (farmako- i psychotherapie), léčba funkčních sexuálních poruch, terapie parafilních pacientů. Faloplethysmografie a další sexodiagnostické metody. Pracuje jako soudní znalec v rámci Znaleckého institutu pro psychiatrii, sexuologii a klinickou psychologii.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. je vedoucí klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, profesor klinické psychologie na katedře psychologie FF UK v Praze a na katedře psychologie FFKU v Bratislavě. Předseda Sexuologické společnosti ČLS JEP. Člen rady ČSSM. Člen mnoha mezinárodních i domácích odborných společností. Ve své klinické praxi se zaměřuje na terapii sexuálních dysfunkcí, poruch sexuální preference a transsexuality. Přednáší sexuální psychologii, psychoterapii a psychodiagnostiku. V oblasti výzkumu se zaměřil především na problematiku úspěšnosti ochranné léčby sexuálních deviantů, charakteristik sexuálních agresorů, pedofilů, exhibicionistů, ale i zkoumáním transsexuálů, orgastické funkce žen, osobnostních charakteristiky pacientů s erektilní poruchou. Zpracoval rovněž reprezentativní výzkumy sexuálního chování obyvatelstva ČR. Sám nebo se spoluautory publikoval několik set odborných článků, zaměřených především na problematiku sexuálního chování, sexuálních deviací a sexuálních dysfunkcí, a to v domácích i v zahraničních odborných časopisech. Je autorem nebo spoluautorem 19 monografií a učebnic týkajících se lidské sexuality a jejích poruch. Je soudním znalcem se specializací klinická psychologie a sexuologie dospělých, dětí i mládeže. V r. 2024 citace dle GoogleScholar 3936 a h-index 30.

prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA

Absolvent 1. LF UK v Praze, urolog, zaměstnanec Urologické kliniky VFN a 1. LF v Praze, kde byl v letech 2012 – 2023 primářem, od ledna 2023 je primářem tamějšího Sexuologického ústavu. Diagnostice a léčbě v rámci andrologie se věnuje také na klinice Iscare v Praze.

Je členem výboru České urologické společnosti ČLS JEP, předsedou její andrologické sekce, členem Sexuologické společnosti ČLS JEP, ČSSM, ESSM / ISSM, EAU. Věnuje se převážně andrologické diagnostice a terapii, včetně operační. V rámci postgraduálního studia (Ph.D.) obhájil v roce 2008 dizertační práci věnující se diagnostice a léčbě pánevní bolesti.

V roce 2005 získal titul FEBU (Fellow of the European Board of Urology), a v roce 2012 získal titul FECSM (Fellow of the European Committee of Sexual Medicine). V roce 2021 složil atestaci ze sexuologie.

ČSSM

Karlovo náměstí 3/319

128 00 Praha 2

ESSM Logo